Bao thư 16 x 16 cm giấy F170 gsm

Kích thước: 16 x16 cm

Giấy: F170 gsm

In nhanh 4 màu

Thời gian: 4 giờ – 1 ngày làm việc