Bao thư 16 x 16 cm giấy F120 gsm

1,000.00

Kích thước: 16 x16 cm

Giấy: F120 gsm

In nhanh 4 màu

Thời gian: 4 giờ – 1 ngày làm việc